Cataluña | Convocatoria para todos los cuerpos y diversas especialidades

[Toda la información en la página del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya]

Cada curs escolar, el Departament d’Ensenyament confecciona una llista única a Catalunya de les persones candidates a cobrir interinament llocs de treball vacants en centres educatius públics del Departament.

El número d’ordre de la borsa de treball és el definitiu per al curs 2015-2016.

Al llarg del curs 2015-2016 s’obriran nous terminis per modificar les dades que consten a la borsa: 16 de setembre de 2015, del 26 d’octubre al 2 de novembre de 2015, la darrera setmana del mes de gener de 2016 i la darrera setmana del mes de març de 2016.

Termini per presentar la sol.licitud per formar part de la borsa: del 18 de gener al 8 de febrer de 2016.

Requisits generals

 1. Tenir la nacionalitat espanyola o d’altres estats membres de la Unió Europea.
 2. Tenir divuit anys complerts i no excedir els seixanta-cinc.
 3. No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i especialitat a que s’opta. Per acreditar-ho cal presentar un certificat mèdic ordinari actualitzat en el qual s’especifiqui que la persona no pateix cap malaltia ni està afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i especialitat a que s’opta.
 4. No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni estar inhabilitat o inhabilitada per a l’exercici de les funcions públiques. Per acreditar-ho cal signar la declaració jurada inclosa a l’imprès de sol·licitud d’accés.
 5. No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d’éssers humans.
  – Per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, es modifica l’article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener de la manera següent: “Serà requisit per a l’accés i exercici de les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual […]. A aquests efectes, els qui pretenguin accedir a dites professions, oficis o activitats hauran d’acreditar aquesta circumstància mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del Registre Central d’Antecedents Penals”.
 6. Tenir el certificat de nivell de suficiència de català de la Secretaria de Política Lingüística, o una titulació equivalent, d’acord amb el que estableix el Decret 244/1991, de 28 d’octubre, sobre el coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya que es requereix per a la provisió de llocs de treball dels centres públics d’ensenyaments no universitari dependents del Departament d’Ensenyament.
  – Estan exemptes d’aquest requisit les persones que en convocatòries de proves per a la provisió de places de funcionariat docent fetes a Catalunya a partir de l’any 1991 han estat exemptes de la prova de llengua catalana o han estat puntuades com a aptes en la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.
 7. No ser funcionari o funcionària de carrera o en pràctiques del cos al qual es vol accedir.
 8. Tenir la capacitació adequada per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l’especialitat del lloc de treball que s’ha d’ocupar.